BÆREKRAFT

Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Denne loven skal sikre tilgang til informasjon om hvordan våre leverandører sikrer at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for sine ansatte.
For å vise litt mer om hvorfor vi ønsker at våre samarbeidspartnere er bevisste på det med menneskerettigheter og det og ha anstendige arbeidsforhold, velger vi å være åpne på hvordan vi ønsker å ha det i Tepas.


Formål:

«Tepas skal bidra til en hverdag hvor alle skaper verdi for selg selv og arbeidsgiver»


Visjon:

Tepas AS skal være et av landets ledende kompetansesenter til beste for arbeidssøkere og arbeidstakere med bistandsbehov. Vi skal hjelpe alle involverte til å komme et steg videre mot sitt mål. Utvikling og vekst hos enkeltindividet gir positiv effekt for samfunnet som helhet.


Vår visjon er derfor:

Image
Våre kjerneverdier:

1. Inkluderende:
  • Vi møter hverandre med åpenhet. Ved å akseptere og respektere andres meninger og ulikheter skaper vi fellesskap.

2. Arbeidsglede:
  • Vi bidrar til at andre trives. Ved å vise engasjement og spre entusiasme med smil og godt humør blir dette en attraktiv arbeidsplass.

3. Nyskapende:
  • Vi søker de gode løsningene. Med fokus på produktutvikling blir vi nyskapende.Vi har strategiske grunnprinsipper som skal være førende for hele Tepas sin virksomhet og vi har valgt ut følgende 4 prinsipper som vi legger ekstra vekt på.

I Tepas skal vi være, fremstå og leve opp til følgende prinsipper.


1. Profesjonell:
  • Tepas kal ha gode kunnskaper, høye ferdigheter og positive holdninger.

2. Innovativ og framtidsrettet:
  • Tepas skal alltid søke etter å utvikle nye løsninger.

3. Bærekraftig:
  • Tepas skal være bærekraftig gjennom fokus på miljø, økonomi og sosiale forhold.

4. Samfunnsansvar:
  • Tepas skal ta en aktiv rolle i å utvikle lokalsamfunnet.

Bærekraft

Vi har i den reviderte strategiplanen 2020-2024 fått inn 3 av FN’s 17 bærekraftsmål. Vi skal ha fokus på og måle på disse parameterne:

 

Image
Bærekraftsmål nr. 3: God helse og livskvalitet

Fokuspunkter

- Fysisk helse
- Bedriftshelsetjeneste
- Psykisk helse
- Forebygge/redusere rus og tobakk
Image
Bærekraftsmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fokuspunkter

- Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

- Betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring.

- Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.
Image
Bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Fokuspunkter

- Oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet. Hindre overforbruk.

- Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. Sirkulær produksjon. Sikre bærekraftig forbruks og produksjonsmønstre.

Valg av leverandører

I Tepas har vi i mange år hatt som hovedregel at vi benytter lokale leverandører, og begrunner dette med å være lojale til lokalt næringsliv. Dette gjelder da ofte ved innkjøp knyttet til bygninger, uteområder, mat og lignende.

 

Det vi trenger av materiellkjøp til vår produksjon er i stor grad råvarer som ikke leveres lokalt. Vi velger da størstedelen av våre materiellkjøp av hovedgrossister registrert i Norge. Disse leverandørene er selv underlagt Åpenhetsloven.

 

Hvordan velger vi leverandører i Tepas?

Image

Leverandørevaluering

Evalueringen og egenerklæringen omfatter syv områder

- Styring
- Antikorrupsjon
- Arbeidsvilkår
- Arbeidsmiljø
- Menneskerettigheter
- Miljøvern
- Kvalitetssikring

 

Som en del av evalueringen skal leverandøren skrive under på Tepas Konsernets
Aktsomhetsvurdering


Oppfølging

I de tilfeller en leverandør ikke tilfredsstiller Tepas Konsernets krav i egenerklæringen gjennomføres et oppfølgingsmøte med gjennomgang av spørreskjemaet, virksomhetens svar og eventuelle tydeliggjøringer. Leverandøren kompletterer sine svar, og i det tilfellet det ikke er tilstrekkelig for å oppnå kravene opprettes en handlingsplan for videre oppfølging av den aktuelle leverandøren.

 

Revisjon

Ut ifra en risikobasert tilnærming gjennomføres revisjoner av utvalgte leverandører.

 

Aktsomhetsvurderinger

Det er gjennomført en overordnet risikovurdering med tilhørende gapanalyse for avtaleleverandører. Risikokartlegging og aktsomhetsvurderinger vil også redegjøres for i årsrapport fra og med 2022.

 

Aktsomhetsvurdering for din bedrift kan gjennomføres ved å trykke på denne linken: